Algemene Voorwaarden - Verlies en Veerkracht

Algemene Voorwaarden
Verlies & Veerkracht

1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen Verlies & Veerkracht, vertegenwoordigd door Sigrid Christiaens, en haar klanten.  Ze zijn van toepassing op alle goederen en diensten die geleverd worden in of buiten de praktijk van Verlies & Veerkracht, alsook online.  Met sessies worden zowel praatsessies, creatieve sessies, BlikOpener sessies en online sessies bedoeld.  Door het intekenen voor een traject of het plaatsen van een bestelling in de webshop aanvaard je deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud.  Verlies & Veerkracht kan de algemene voorwaarden altijd aanpassen.  De laatste versie is steeds te raadplegen via de website.  

 

2. Vertrouwelijkheid & relatie tussen Verlies & Veerkracht en de klant
Alle informatie die tussen Verlies & Veerkracht en de klant uitgewisseld wordt blijft vertrouwelijk.  Verlies & Veerkracht zal nooit informatie delen met derden, tenzij op vraag van een behandelend arts.  De klant kiest zelf wat hij wel of niet deelt met anderen.  Wanneer Verlies & Veerkracht oordeelt dat de klant beter door een andere hulpverlener geholpen wordt, dan zal Verlies & Veerkracht naar eer en geweten doorverwijzen naar een collega en indien nodig de klant weigeren.

3. Vertrouwelijkheid & relatie tussen klanten onderling
Verlies & Veerkracht organiseert workshops met meerdere deelnemers.  Tijdens deze workshops komen klanten met elkaar in contact.  Door deel te nemen aan een workshop verbindt de klant zich ertoe om alle informatie die in deze groep verstrekt wordt als vertrouwelijke informatie te aanzien.  De informatie die in deze groep gedeeld wordt blijft in deze groep.  Hier mag dus niet met derden over gecommuniceerd worden.

4. Trajecten
– Tijdens het telefonisch kennismakingsgesprek of het intakegesprek wordt vastgelegd welk traject de klant zal volgen.
– De prijzen zijn geldig voor sessies die in mijn praktijk plaatsvinden in Mechelen of online.  Sessies zijn ook mogelijk buiten mijn praktijk, dan gelden andere tarieven in overleg.  
– In de prijs zijn alle benodigde materialen voor de creatieve sessies inbegrepen.  
– Een digitale factuur wordt na betaling toegestuurd op eenvoudig verzoek.
– Trajecten worden steeds betaald voor aanvang van de eerste sessie op rekeningnummer BE13 0018 6230 6939.  Hier kan van afgeweken worden door aangepaste voorwaarden te vermelden op het contract.  De klant betaalt altijd de prijs voor het volledige traject, ook beëindigt de klant de begeleiding vroegtijdig.

5. BlikOpener sessies
Een BlikOpener sessie kost 148 euro en duurt maximum 2,5 uur (inclusief btw voor particulieren en exclusief btw voor bedrijven).  De klant betaalt de sessie vooraf of op het einde van de sessie cash of via de bancontact app aan Verlies & Veerkracht.  

6. Prijzen
Alle prijzen die Verlies & Veerkracht vermeldt over haar diensten, op de website of elders, zijn inclusief btw voor particulieren en exclusief btw voor bedrijven.  Prijzen in de webshop zijn altijd inclusief btw.

7. Te laat komen
De duur van een sessie kan niet worden verlengd als de klant te laat komt.  De klant is het volledige bedrag van de sessie hoe dan ook verschuldigd.

8. Annuleren, verplaatsen, vroegtijdig beëindigen of niet opdagen
Afspraken kunnen ten laatste 24 uur op voorhand kosteloos worden geannuleerd of verplaatst.  Bij annulatie worden reeds betaalde voorschotten niet terugbetaald.  Verlies & Veerkracht kan zelf door overmacht of ziekte  sessie moet annuleren of verplaatsen.
Wanneer de klant een sessie minder dan 24 uur tevoren annuleert is hij toch het volledige bedrag van de sessie verschuldigd.  De klant kan ten allen tijde een sessie vroegtijdig beëindigen maar blijft altijd het volledige bedrag verschuldigd.  Bij het niet komen opdagen heeft Verlies & Veerkracht het recht om een factuur te sturen ter waarde van de gereserveerde sessie.  

8. Aansprakelijkheid
De klant is ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor wat hij doet met, tijdens of na afloop van een dienst van Verlies & Veerkracht.  Verlies & Veerkracht kan onder geen beding verantwoordelijk gesteld worden voor het niet of wel behalen van beoogde resultaten. De inspanning komt van de klant die zelf verandering teweegbrengt of het tempo van zijn groei bepaalt.  De begeleiding door Verlies & Veerkracht zijn voorstellen en suggesties en dienen altijd beoordeeld te worden door de klant.  Verlies & Veerkracht beschouwt de reguliere geneeskunde als basis van de gezondheidszorg en voert zelf geen diagnoses of medische behandelingen uit en stelt ze ook niet in vraag.  De begeleiding van Verlies & Veerkracht is een aanvullingen en mogelijke ondersteuning van reguliere geneeskunde. Ze vervangen geen medische behandelingen, medicaties of psychiatrische of therapeutische begeleiding.  Verlies & Veerkracht raadt de klant ten allen tijde aan om bij twijfel zijn huisarts te raadplegen.  Voor het achterhouden van al dan niet medische informatie, kan Verlies & Veerkracht niet verantwoordelijk gesteld worden. 

10. Opschorting of vroegtijdige ontbinding van de overeenkomst en overmacht
Verlies & Veerkracht heeft ten allen tijde het recht de overeenkomst tijdelijk of vroegtijdig op te schorten en/of te ontbinden, of de overeenkomst te weigeren indien:
– de klant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt.
– de klant de gedragsregels niet respecteert en zich niet naar goed fatsoen gedraagt in de praktijk, social media groepen, in de sessies of online.
– de klant deze algemene voorwaarden niet naleeft.
Als Verlies & Veerkracht door overmacht verhinderd wordt de overeenkomst uit te voeren of de continuïteit te garanderen, ongeacht of de overmacht te voorzien was, heeft Verlies & Veerkracht het recht de overeenkomst met een schriftelijke mededeling geheel of gedeeltelijk te beëindigen. Mocht dit geval zich voordoen, dan zal Verlies & Veerkracht zo snel mogelijk de klant hiervan op de hoogte brengen en zullen beide partijen in overleg een billijke oplossing proberen vinden, eventueel met terugbetaling van de reeds of nog te leveren diensten.

11. Intellectuele eigendomsrechten, auteursrecht, copyright
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, social media kanalen, foto’s, werkboeken en andere fysieke en digitale producten liggen bij Sigrid Christiaens, eigenaar van Verlies & Veerkracht.  Niets van deze uitgaves mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, openbaar gemaakt of doorgegeven worden aan derden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, foto of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.
 Openbare social media afbeeldingen mogen gedeeld worden binnen datzelfde medium met bronvermelding.  

12. Klachten 
Mocht de klant ontevreden zijn over de producten of diensten van Verlies & Veerkracht dan kan hij dat laten weten via sigrid@verliesenveerkracht.be.  Op een zo duidelijk mogelijk geformuleerde klacht zal Verlies & Veerkracht zo goed en zo snel mogelijk reageren en indien de klacht gegrond is, deze zo goed mogelijk herstellen.  De betaalverplichting blijft van kracht, ook indien de klant een klacht heeft verstuurd. 

 13. Privacy
De gegevens die de klant aan Verlies & Veerkracht bezorgt via de website of persoonlijk worden vertrouwelijk behandeld en worden nooit doorgegeven aan derden.  Verlies & Veerkracht respecteert de privacywetgeving, met name de Wet der bescherming van de Persoonsgegevens.  Voor meer informatie hierover zie ook mijn Privacyverklaring.

14. Webshop
Producten: In de webshop staan alle producten met waarheidsgetrouwe afbeeldingen en een beschrijving.  Verlies & Veerkracht besteedt veel aandacht aan het juist presenteren van alle artikelen.  Mocht er zich toch een fout bevinden op de website aangaande prijs of specificaties, dan kan Verlies & Veerkracht hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.  Hou er rekening mee dat de kleuren op je scherm licht kunnen afwijken van de werkelijke kleuren afhankelijk van de instellingen van jouw apparaat/scherm. Lichte kleurverschillen kunnen voorkomen.
Prijzen: Getoonde prijzen zijn altijd geldig op de dag van consultatie of voor de eventueel vermelde geldigheidsperiode. Prijzen kunnen op elk moment wijzigen.  Alle prijzen zijn in euro, exclusief verzendingskosten en inclusief btw, tenzij anders vermeld.  Voor de verzending gelden vaste prijzen.  Er worden enkel producten verstuurd binnen België.
Contract: Het contract wordt gesloten wanneer de klant de bestelling heeft geplaatst en de Algemene Voorwaarden heeft geaccepteerd. Als de klant de bestelling op elektronische wijze heeft geplaatst zal Verlies & Veerkracht deze ook op elektronische wijze bevestigen.  Als het order op elektronische wijze tot stand is gekomen, zal Verlies & Veerkracht er alles aan doen wat binnen haar macht ligt een veilige uitwisseling van (persoons)gegevens en een veilige betalingsomgeving te bieden.  Mochten er via de webshop artikelen verkocht zijn die toch niet voorradig zijn dan heeft de klant de keuze tussen een volledige terugbetaling van de artikelen of een vervangend artikel.
Betaling:  Betalingen op de website van Verlies & Veerkracht gebeuren via de firma Mollie, gespecialiseerd in 100% beveiligde online betalingen. Klanten kunnen betalen met Bancontact/ Mister Cash of via overschrijving. De uitwisseling van gevoelige informatie gebeurt op de beveiligde servers van de firma Mollie. Verlies & Veerkracht krijgt deze informatie niet te zien.
Verzending: Artikelen worden binnen de 1 tot 3 werkdagen na ontvangst van de betaling verzonden.  Ze worden vervolgens afgeleverd volgens de bij de leverancier geldende voorwaarden.  Doorgaans ontvangt de klant zijn pakje 1 tot 2 dagen na de verzending.  Als producten niet binnen deze termijn verzonden zullen worden, wordt hier altijd melding van gemaakt op de website van Verlies & Veerkracht.  Leveringen gebeuren door een door Verlies & Veerkracht geselecteerde leverancier of door Verlies & Veerkracht zelf.    (Tarief voor verzendingen: 6,50 €).  De klant kan er ook voor kiezen zijn artikelen zelf af te halen.  In dit geval betaalt hij geen verzendkosten.  Artikelen kunnen op afspraak worden afgehaald in Mechelen. 
Verlies & Veerkracht zorgt voor een zorgvuldige verpakking en verzending van de bestelling.  De mogelijke risico’s die het verzenden van de bestelling met zich meebrengt zijn altijd voor de koper.  Verlies & Veerkracht kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor het verloren gaan of beschadigd raken van verzonden artikelen.  Verlies & Veerkracht blijft verantwoordelijk voor de producten totdat ze afgeleverd zijn bij de transporteur.
Eigendomsrecht: Verlies & Veerkracht blijft volledig eigenaar van een verkocht artikel tot het moment waarop de koopprijs volledig is voldaan.
Recht op herroeping: Als de klant niet tevreden is over zijn aankoop, dan kan hij zonder opgave van reden de aankoop herroepen en het artikel terugbezorgen aan Verlies & Veerkracht.  Het recht van retour geldt niet voor producten die speciaal voor de klant op maat werden gemaakt.  
De klant moet Verlies & Veerkracht binnen de 2 kalenderdagen na de levering van het product schriftelijk op de hoogte brengen dat hij de aankoop wil herroepen.  Dit kan hij doen door een e-mail te sturen naar sigrid@verliesenveerkracht.be.  Niet schriftelijk gemelde retourzendingen worden niet aanvaard.  De klant moet de artikelen binnen de 5 kalenderdagen terugzenden naar Verlies & Veerkracht.  Het artikel moet in de originele verzendverpakking worden terugbezorgd, in onbeschadigde en ongebruikte toestand, en voldoende gefrankeerd, met vermelding van je ordernummer.  Retourzendingen zijn altijd op verantwoordelijkheid van de koper.  Verlies & Veerkracht zal het aankoopbedrag van de producten binnen de 5 werkdagen terugstorten naar de koper.  De gemaakte verzendkosten worden niet terugbetaald.  Het product mag worden uitgepakt en geprobeerd, maar enkel ter beoordeling. Het product mag niet intensief gebruikt worden of onnodig beschadigd raken. Komt een product beschadigd terug bij Verlies & Veerkracht dan heeft de koper geen recht op terugbetaling.  Verlies & Veerkracht kan het recht op retourneren weigeren als ze vermoedt dat een artikel reeds gebruikt is of als ze vermoed dat er schade werd aangebracht door iemand anders dan Verlies & Veerkracht.  Beschadigde producten buiten het toedoen van Verlies & Veerkracht worden niet retour genomen.  Na 5 kalenderdagen vervalt het recht om te retourneren.  Als een artikel verkeerd werd geleverd door Verlies & Veerkracht, dan neemt Verlies & Veerkracht alle kosten voor heen- en terugzending op zich.

Klachten en aansprakelijkheid: Klachten over producten moeten binnen de 2 kalenderdagen na ontvangst schriftelijk worden gemeld. Verlies & Veerkracht zal haar uiterste best doen om de klacht naar tevredenheid van de klant op te lossen. De verplichtingen van Verlies & Veerkracht beperken zich tot het vervangen van het product.  Verlies & Veerkracht is niet aansprakelijk voor eventuele schade die wordt veroorzaakt door of voorkomt uit de klacht.  De totale aansprakelijkheid bedraagt nooit meer dan de prijs die de klant voor het betreffende artikel heeft betaald.
TransportschadeVoor het verzenden worden alle artikelen gecontroleerd en goed verpakt.  De klant verbindt zich ertoe de bestelling onmiddellijk na ontvangst te controleren en Verlies & Veerkracht onmiddellijk via e-mail op de hoogte te brengen van enige schade. Een foto van het beschadigde artikel, inpakmateriaal en doos met adreslabel moeten hieraan toegevoegd te worden. Deze foto’s zijn essentieel voor de opmaak van het schadedossier naar de transporteur toe.  Gooi dus nooit de postverpakking weg voor u heeft vastgesteld dat uw bestelling in goede staat is.

 

15. Betwistingen 
In geval van betwistingen is uitsluitend de rechtbank van Mechelen bevoegd.

16. Wijziging van de voorwaarden 
Verlies & Veerkracht mag ten allen tijde de voorwaarden wijzigen. De meest recente versie van de voorwaarden is altijd beschikbaar op www.verliesenveerkracht.be.